Poczajów, lata 70-te. Dzwonnica £awry Poczajowskiej. Wisi tam dzwon o wadze 11,2 tony. Przed wojn± zegar wskazywa³ czas wschodnioeuropejski, gdy wówczas w Rzeczpospolitej stosowany by³ czas ¶rodkowoeuropejski. Ze zbiorów Zofii i Aleksandra Nied¼wieckich.