Radziwi³³ów, 1915 r. Ul. Kolejowa.
Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.