Radziwi³³ów, miasto, 1914 r. Fragment miasta z aptek±.
Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.