Koniec X w.
Księstwo włodzimiersko-wołyńskie, jedno z południowo-zachodnich książąt ruskich, podległe książętom kijowskim.
1154
Uniezależnienie się księstwa włodzimiersko-wołyńskiego od Kijowa.
1199
Połączenie księstwa włodzimiersko-wołyńskiego z księstwem halickim - powstanie Rusi Halicko-Wołyńskiej.
Trzy 10-lecia
XIII w.
Rozpad Rusi Halicko-Wołyńskiej na drobne księstwa, rywalizacje o ziemie Rusi i interwencje Polski i Węgier.
1229
Zjednoczenie Wołynia przez ks. Daniela Halickiego, następnie opanowanie Kijowa.
1240
Najazd mongolski - zniszczenie Wołynia.
1245
Zwycięstwo ks. Daniela nad wojskami polsko-węgierskimi pod Jarosławiem i zjednoczenie Rusi Halicko-Wołyńskiej.
1264
Rozpad Rusi Halicko-Wołyńskiej na drobne księstwa.
Lata 40. XIII w.
Zagarnięcie Rusi Halicko-Wołyńskiej przez księcia litewskiego Lubarta, walki o Ruś między Polską i Litwą.
1352-1366
Podział Rusi Halicko-Wołyńskiej  między Polskę i Litwę. Zajęcie przez Polskę ziemi halickiej, ziemi bełzkiej i chełmskiej, ziemi włodzimierskiej i części Podola; przyłączenie do Litwy reszty Wołynia i Podola.
1335-1385
Rządy ks. Lubarta w Łucku.
1387-1430
Wołyń pod rządami wielkiego księcia Witolda. Napływ osadników z Polski i Niemiec oraz osadnictwo Żydów, Ormian, Karaimów i Tatarów.
1429
Zjazd monarchów w Łucku. 
1430-1569
Rządy ostatniego udzielnego księcia na Wołyniu Swidrygiełły; włączenie Wołynia do Litwy.
1569
Unia polsko-litewska w Lublinie i włączenie Wołynia do Korony Polskiej jako województwa wołyńskiego.
XVII w.
Najazdy tatarskie i wojny kozackie (Chmielnicczyzna 1648-1651) - zniszczenia, spalenia, rabunki i rzezie.
1772
Pierwszy rozbiór Polski.
1782
Oderwanie od Wołynia i przyłączenie do Austrii południowego skrawka ze Zbarażem, Załoźcami i Podkamieniem.
1793
Drugi rozbiór Polski. Oderwanie i przyłączenie do Rosji wschodniej części Wołynia.
1795
Trzeci rozbiór Polski. Zagarnięcie przez Rosję reszty województwa wołyńskiego oraz części ziemi chełmskiej. Utworzenie guberni wołyńskiej ze stolicą w Żytomierzu.
XVII-XVIII w.
Polonizowanie się szlachty ruskiej na Wołyniu.
1803
Zorganizowanie przez Tadeusza Czackiego Gimnazjum Wołyńskiego, przeorganizowanego w Liceum Krzemienieckie w 1819 r. 
1830-1831
Powstanie Listopadowe. Walki korpusu gen. Józefa Dwernickiego na Wołyniu.
Lata 30. XIX w. 
Zamknięcie Liceum Krzemienieckiego i innych szkół polskich, konfiskata dóbr magnatów uczestniczących w Powstaniu, kasata klasztorów i kościołów, zniesienie unii.
1863 i lata następne
Powstanie Styczniowe, represje carskie przeciw Polakom - kasata pozostałych klasztorów, konfiskata majątków szlachty, zakaz sprzedawania ziemi Polakom, parcelowanie skonfiskowanych majątków między Niemców i Czechów - kurczenie się polskiego stanu posiadania.
1915-1916
Walki austriacko-niemiecko-rosyjskie. Zniszczenia wojenne.
1918
Traktat w Brześciu Litewskim, wycofanie się wojsk austriackich i okupacja niemiecka. Zajęcie wschodniej części Wołynia  przez bolszewików. 
1919
Walki polsko-ukraińskie, wyparcie wojsk ukraińskich. 
1920
Wojna polsko-bolszewicka.
1921
Traktat Ryski. Wołyń w granicach II RP bez wschodniej części (Zwiahel, Starokonstantynów, Zasław).
1921-1939
Rozwój gospodarczy i kulturalny Wołynia. Reaktywowanie Liceum  Krzemienieckiego.
1939
Agresja sowiecka na Polskę i przyłączenie Wołynia do Związku Sowieckiego.
1939-1941
Represje sowieckie: aresztowania, deportacje, egzekucje - dokonywane przez NKWD.
1941
Agresja niemiecka na Związek Sowiecki. Zajęcie Wołynia przez Niemców.
1942
Zagłada wołyńskich Żydów dokonana przez Niemców przy współudziale nacjonalistów ukraińskich.
1943-1944
Ludobójstwo dokonane na ludności polskiej Wołynia przez nacjonalistów ukraińskich, głównie OUN-UPA. Wymordowanie, począwszy od 1939 roku, 50-60 tys. Polaków.
1944-1945
Ekspatriacja do Polski z Wołynia pozostałych przy życiu Polaków.
Oprac. Ewa Siemaszko

Powrót do strony głównej serwisu "Wołyń naszych przodków" www.nawolyniu.pl